text.skipToContent text.skipToNavigation

Personverninformasjon

Sortimo A/S

Generelt

Enhver fysisk person har i henhold til loven rett til å bestemme hvordan egne personopplysninger skal brukes. Hos Sortimo A/S tar vi vernet av personopplysninger om våre kunder og interessenter av våre tilbud på alvor. Derfor er det vår plikt å beskytte besøkende av vårt nettsted. Vi er svært opptatt av at privatsfæren til besøkende av våre nettsider til enhver tid er beskyttet. Hvis og i den utstrekning brukeren frivillig gir oss sine personopplysninger, blir disse samlet inn og lagret i tråd med personvernbestemmelser i EUs personvernforordning (GDPR). Selvsagt behandles alle opplysninger fortrolig. Med personverninformasjonen nedenfor vil vi forklare i detalj hvilke opplysninger som samles inn, hva som skjer med disse opplysningene og hvilke sikkerhetstiltak vi har satt i verk for å beskytte disse opplysningene mot misbruk. Med denne oversiktlige og lettfattelige informasjonen nedfelt i våre personvernbestemmelser ønsker vi å sikre at besøkende og kunder blir grundig og tilstrekkelig informert om hvordan personopplysninger samles inn, behandles og brukes.  

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver informasjon som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (som for eksempel - men ikke bare - navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato etc.). I utgangspunktet kan vårt nettbaserte tilbud benyttes uten at man trenger å angi noen personopplysninger. Bruken av visse tjenester krever imidlertid at personopplysninger oppgis. Generelt holdes omfanget av personopplysninger som samles inn, behandles og brukes i forbindelse med bruken av vårt nettsted på det nivået som er påkrevd og begrenses til de opplysningene som er nødvendige. Ønsker man å benytte seg av tjenester som krever en avtaleinngåelse, vil vi be om at du registrerer deg.  I forbindelse med registreringen samler vi inn de personopplysninger som er nødvendig for å kunne opprette og oppfylle avtalen det gjelder samt eventuelt andre opplysninger på frivillig basis.

Ved en henvendelse til oss via e-post eller et kontaktskjema lagres de opplysningene som du meddeler oss på frivillig basis (e-postadresse, evt. navn, adresse etc.) for å kunne besvare dine spørsmål. Informasjoner som genereres på denne måten, sletter vi når vi ikke trenger dem lenger, eller begrenser behandlingen hvis de er underlagt lovpålagte oppbevaringsfrister.  

Hvis vi for enkelte funksjoner i vårt tilbud må ty til eksterne tjenestetilbydere, eller ønsker å benytte dine opplysninger til reklameformål, vil du nedenfor få detaljert informasjon om de gjeldende prosedyrene. I den forbindelse får du også oppgitt hvilke kriterier som gjelder for lagringstiden. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR) artikkel  4,  nr 7 er:

Sortimo A/S

Ulvenveien 92 A

N - 0581 Oslo

Telefonnummer: +47 22 7292 – 70 

E-postadresse: datenschutz@sortimo.de (For spørsmål relatert til personvern)

E-postadresse: firmapost@sortimo.no (For generelle henvendelser)

Personvern-team navn og adresse

Kontaktopplysningene til personvern-team hos Sortimo International GmbH er: 

Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5
86441 Zusmarshausen
E-postadresse: datenschutz@sortimo.de

Dine rettigheter 

Du har rett til:

 • med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 15 å kreve å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Især har du krav på å få opplysninger om formålet med databehandlingen, hvilken kategori personopplysningen faller inn under, hvilke kategorier mottakerne som har fått eller vil få tilgang til dine personopplysninger faller inn under, planlagt lagringstid, om du har rett til retting, sletting, begrensning av behandlingen og om du har adgang til å gjøre innsigelser, om du har klagerett, samt hvor opplysningene stammer fra hvis det er andre enn oss som har samlet dem inn, og om det eksisterer en automatisert beslutningstakingsprosedyre herunder profilering og eventuelt utsagnskraftige  informasjoner om detaljene;
 • å kreve straks å få rettet feilaktige eller ufullstendige personopplysninger som vi har lagret om deg med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 16;
 • med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 17, å kreve å få slettet dine personopplysninger som vi har lagret, såfremt en behandling av disse ikke er nødvendig for å utøve retten til fri meningsytring og informasjon, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av grunner knyttet til allmennhetens interesser eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;
 • i henhold til artikkel 18 i EUs personvernforordning (GDPR) å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger i den utstrekning du nekter at opplysningene er riktige, behandlingen er urettmessig, men du avviser sletting av disse og vi ikke lenger trenger opplysningene, men du likevel trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller hvis du i henhold til artikkel 21 i EUs personvernforordning (GDPR) har gjort innsigelser mot behandlingen;
 • i henhold til artikkel 20 i EUs personvernforordning (GDPR) kreve å få de personopplysninger du har stilt til vår rådighet i form av et strukturert, gjengs og maskinlesbart format eller å få overført opplysningene til en annen behandlingsansvarlig;
 • med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 7, tredje ledd, når som helst å trekke tilbake samtykket du tidligere en gang har gitt oss. Dette vil få som konsekvens at vi i fremtiden ikke lenger har lov til å behandle dine personopplysninger basert på samtykket du tidligere har gitt og
 • å inngi klage hos personvernombudet i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 77. I den forbindelse kan du som regel henvende deg til personvernombudet på ditt oppholdssted, arbeidsplass eller forretningssted. 

1. Innsamling av personopplysninger ved besøk på våre nettsider 

1.1 Hvis du bare benytter vår nettside www.mySortimo.no til informasjonsformål, altså uten at du registrerer deg eller på annen måte formidler opplysninger til oss, samler vi bare inn de personopplysningene som blir formidlet til vår webserver via din nettleser. Hvis du ønsker å se vår nettside, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk påkrevd for å kunne vise deg vår nettside og å sikre stabiliteten og sikkerheten:

 • IP-adresse 
 • Dato og klokkeslett for forespørselen  
 • Tidsforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Innholdet i forespørselen (konkret side) 
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode 
 • Overført datamengde 
 • Nettsiden forespørselen kommer fra
 • Nettleser 
 • Operativsystem og systemets grensesnitt 
 • Språk og versjon på programvaren for nettleseren. 

Formålet med behandlingen av ovennevnte opplysninger er:

 • dette nettbaserte tilbudet samt oppfyller avtaler i henhold til våre Generelle vilkår og betingelser,
 • Å sikre at det problemfritt opprettes en forbindelse til nettsiden,
 • Å sikre komfortabel bruk av vår nettside,
 • Å vurdere systemets sikkerhet og stabilitet samt 
 • andre administrative formål.

Rettsgrunnlaget for informasjonsbehandlingen er basert på EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6, nr 1, bokstav f. Vår berettigede interesse følger av formålet med informasjonsinnsamlingen angitt i listen ovenfor. Under ingen omstendighet benytter vi det innsamlede datamaterialet til å dra slutninger om din person.

I tillegg til dette bruker vi informasjonskapsler og analysetjenester ved ditt besøk på vår nettside. Se pkt. 9 til 11 i denne erklæringen for mer informasjon om dette.

2. Andre funksjoner og tilbud på våre nettsider  

2.1. I tillegg til at våre nettsider kan brukes ene og alene til informasjonsformål tilbyr vi forskjellige tjenester som du om ønskelig kan benytte deg av. For å kunne benytte deg av en gitt tjeneste, kreves det som regel at du angir flere personopplysninger som da behandles i tråd med ovennevnte prinsipper for databehandling. Rettsgrunnlaget er basert på artikkel 6, nr 1, bokstav a, b og f i EUs personvernforordning (GDPR). 

2.2. Til behandlingen av dine personopplysninger benytter vi oss til dels av eksterne tjenestetilbydere. Disse har vi valgt ut og oppnevnt med svært omhyggelig, de er bundet av våre instrukser og de blir kontrollert regelmessig. 

2.3. Videre kan vi gi dine personopplysninger videre til tredje i tilfeller hvor vi tilbyr avtaler eller andre tjenester i fellesskap med samarbeidspartnere.  Nærmere informasjon om dette får du når du oppgir dine personopplysninger eller i beskrivelsen av tilbudet du har benyttet deg av. 

I den utstrekning e-poster sendes via online-skjemaer på nettsidene, skjer dette via tjenesten wufoo.com fra firmaet Sur- veyMonkey 101 Lytton Avenue Palo Alto, CA 94301,0. Alle opplysninger som du legger inn i skjemaene lagres kryptert og passordbeskyttet på tilbyderens nettservere. Formålet med å bruke denne tjenesten er å lette behandlingen og tilretteleggingen for oss. For datalagringen gjelder i tillegg erklæringen på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/,og da især avsnittet PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS.

2.4. Hvis våre tjenestetilbydere eller samarbeidspartnere har sitt forretningssted utenfor den Europeiske Økonomiske Sone (EØS), informerer vi deg om hvilke konsekvenser dette innebærer i beskrivelsen av tilbudet du benytter deg av. 

2.5. Internt på våre nettsider bruker utvidet SSL-teknologi (Secure-Socket Layer) kombinert med høyeste krypteringstrinn som støttes av din nettleser. Vanligvis dreier det seg om en 256 bit kryptering. Hvis din nettleser ikke støtter en 256 bit kryptering, bruker vi en 128-bit v3-teknologi i stedet. Et lukket nøkkel- eller låssymbol nederst i din nettleser indikerer at gjeldende side på vårt nettsted overføres kryptert. 

2.6. Dessuten gjør vi bruk av egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot vilkårlig eller forsettlig manipulasjon, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot uautorisert tilgang fra uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i tråd med den tekniske utviklingen.  

3. I tilfelle videresending av søknaden din om ansettelse

3.1. Dersom jeg søker på et jobbtilbud eller på initiative, er jeg enig i at Sortimo A/S lagrer den overførte dokumentasjonen og bruker de mottatte detaljene for å behandle søknaden min. I tilfelle søknaden min på Sortimo A/S inneholder spesifikke kategorier av individuelt relaterte data (for eksempel detaljer om familiestatus som kan informere om sexlivet mitt eller seksuell orientering, detaljer om helsen min, et fotografi som tillater konklusjoner om min etniske opprinnelse og, hvis det er aktuelt, på mitt visuelle fakultet og/eller min religion; tilsvarende sensitive data i henhold til Art. 9 GDPR), så kan min søknad bare behandles i eksisterende form med mitt samtykke. Jeg er enig i at Sortimo A/S behandler de spesifikke kategoriene av individuelt relaterte data, som er angitt I mitt brev og vedlagt dokumentasjon, med det formal å gjennomføre søknadsprosessen. Dette samtykket tjener utelukkende til at søknaden kan vurderes i det hele tatt i sin eksisterende form. Informasjonen vil ikke bli vurdert i søknadsprosessen så langt det ikke foreligger noen lovlig forpliktelse.

3.2. Jeg kan nekte mitt samtykke til behandling av søknaden min i søknadsprosessen uten å angi grunner, og jeg kan til enhver til tilbakekalle et gitt samtykke, for eksempel via e-post. Ved tilbakekalling vil alle mine data som omfattes av samtykket slettes umiddelbart. Dette medfører at databehandlingen basert på samtykket ikke kan videreføres i fremtiden. I tilfelle om fornektelse eller tilbakekalling av samtykket, kan søknaden min ikke allerede vurderes I eksisterende form.

3.3. Dersom søknaden min ikke lykkes, samtykker jeg at Sortimo A/S lagrer mine individuelle data som jeg har meldt innen omfanget av hele søknadsprosessen (for eksempel I dekkebrev, curriculum vitae, referanser, søknadsskjemaer, søkintervjuer) utover slutten av den konkrete søknadsprosessen. Jeg er enig i at Sortimo A/S vil bruke disse dataene for å kontakte meg senere og for å fortsette søknadsprosessen hvis jeg ble vurdert for et annet arbeidssted. Så vidt jeg har kommunisert spesielle kategorier av individuelle data selv I henhold til Art. 9 GDPR (GDPR) (for eksempel et fotografi som viser den etniske opprinnelsen, detaljer om alvorlig funksjonshemming osv.) I mitt søknadsskjema eller I annen dokumentasjon som jeg selv har lagt inn I søknadsprosessen, omfatter mitt samtykke også disse dataene. Dette samtykket gjelder også data om mine kvalifikasjoner og aktiviteter som kommer fra allment tilgjengelige datakilder (spesielt arbeidsrelaterte sosiale nettverk) som Sortimo A/S har lovlig samlet inn innenfor søknadsprosessen. Mine data vil ikke bli videresendt til tredjepart.

3.4. Dette samtykket er frivillig og har ingen effekt på mine muligheter i den nåværende søknadsprosessen. I tillegg kan jeg til enhver tid tilbakekalle samtykket mitt. I dette tilfellet blir dataene mine slettet umiddelbart etter at søknadsprosessen er fullført. Dette medfører at vi ikke kan fortsette databehandlingen basert på samtykket for fremtiden. Din samtykke i henhold til Art. 6 seksjon 1 side 1 lit. a GDPR (GDPR) er det juridiske grunnlaget for databehandlingen av søknader. 

4. Nyhetsbrev

4.1. Med ditt samtykke kan du også separat få opplysninger om allerede igangsatte og fremtidige prosjekter (per telefon, e-post telefon).  

4.2. I forbindelse med påmeldingen som kreves for å motta disse informasjoner i form av et nyhetsbrev per e-post, benytter vi en såkalt double opt-in (bekreftelseslenke). Dette innebærer at vi sender en e-post til e-postadressen du har opplyst hvor vi ber deg bekrefte at du ønsker å melde deg på nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter påmeldingen innen 24 timer, sperres dine opplysninger som vil bli slettet automatisk etter en måned. Dessuten lagrer vi IP-adressene du til enhver tid har brukt samt tidspunktene for påmeldingen og bekreftelsen. Formålet med denne prosedyren er å kunne dokumentere din påmelding og oppklare eventuell misbruk av dine personopplysninger.  

4.3. Den eneste obligatoriske opplysningen som du må angi under påmeldingen er din e-postadresse. Andre, spesielt merkede opplysninger kan oppgis på frivillig basis og benyttes for å kunne sende ut relevant informasjon til deg. Etter at du ha bekreftet påmeldingen, lagrer vi din e-postadresse som brukes til å sende deg nyhetsbrevet. Rettsgrunnlag er basert på artikkel 6, nr 1, bokstav a i EUs personvernforordning (GDPR).

4.4. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og avbestille tilsendelsen av informasjoner om allerede igangsatte og fremtidige prosjekter. Tilbakekallelsen skjer ved at du klikker på avbestillingslenken som finnes i hver eneste e-post du mottar sammen med nyhetsbrevet, ved å sende en e-post til firmapost@sortimo.no eller ved å sende en meddelelse om at du ønsker å melde deg av nyhetsbrevet til kontaktopplysningene oppført ovenfor. 

4.5. Vi gjør oppmerksom på at vi vurderer din brukeratferd når vi sender ut nyhetsbrev. For denne vurderingen inneholder e-poster vi sender ut såkalte web-beacons hhv. tracking-pixel som viser en-piksel billedfiler som er lagret på vår nettside. For evalueringene fletter vi sammen opplysningene oppført i pkt. 1 og Web-Beacons med din e-postadresse og en individuell ID. 

Lenker i nyhetsbrevet inneholder også samme ID. Med informasjonen som genereres på denne måten lager vi en brukerprofil for å kunne tilpasse nyhetsbrevet i forhold til dine personlige interesser. På den måten registrerer vi mens du leser nyhetsbrevet, hvilke lenker i nyhetsbrevet du klikker på og drar slutninger om dine personlige interesser på bakgrunn av det. Disse opplysningene knytter vi sammen med handlingene du har utført på nettsiden vår. 

5. Konkurranse

Hvis du sender oss personlig informasjon – I omfanget av en konkurranse administrert av oss – For å kunne delta I denne konkurransen, behandler og bruker vi disse dataene utelukkende i den utstrekning som kreves for administrering av denne konkurransen, slik for bestemmelse og varsling av vinneren. Personopplysningene som er oppgitt er underlagt prinsippene for databehandling nevnt tidligere. Rettslig grunnlag er Art. 6 Sek. 1 S. 1 lit. a, b og f GDPR. I tillegg gjelder deltakerforholdene for den respektive konkurransen.

6. Produktvurderinger fra våre kunder

Når det gjelder offentlig tilgjengeliggjøring av vurderingene ber vi våre kjøpsinteressenter og kunder (nedenfor kalt „kunder“) være oppmerksom på følgende:

Den som gir en vurdering samtykker til at teksten gjøres offentlig tilgjengelig på vår nettside, i kataloger og nyhetsbrev. Forfatterens navn blir forkortet slik at kun fornavnet og første bokstav i etternavnet offentliggjøres. Det gjøres oppmerksom på at vi lagrer ditt navn og dine kontaktopplysninger i tråd med personvernbestemmelsene. Rettsgrunnlaget er basert på EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6,, nr 1, bokstav f.

Som kunde er du ansvarlig for at offentliggjøringen ikke er i strid med tredjes rettigheter. Dette innebærer at du skal være spesielt oppmerksom på at dine tekster ikke er kopiert i strid med loven, at de er saklige og at innholdet er sannferdig. I tilfelle tredje gjør krav gjeldende overfor oss på grunn av lovbrudd som skyldes noe kunden har gjort offentlig tilgjengelig, holder kunden oss fri for disse krav og skal yte erstatning for oppståtte skader (f.eks. kostnader til advokat).  

Tekster som inneholder reklame for produkter til tredje er prinsipielt uønsket uansett om det er konkurrentenes produkter det dreier seg om eller ikke. Vi tar forbehold om å ta rettslige skritt mot denne typen reklamepublikasjoner.

Vi er ikke forpliktet til å offentliggjøre tekstene. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å slette tekster som er offentlig tilgjengeliggjort.

7. Produktanbefalinger til våre kunder 

Du mottar regelmessig produktanbefalinger via e-post fra oss. Disse produktanbefalingene mottar du uavhengig av om du har meldt deg på nyhetsbrevet eller ikke. Vi ønsker på den måten å informere deg om produkter fra vårt sortiment som på bakgrunn av dine siste kjøp kan tenkes å være av interesse for deg. Rettsgrunnlaget er basert på EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6, nr 1, bokstav f. Du kan når som helst reservere deg mot å motta produktanbefalinger fra oss. For å gjøre det, må man klikke på avmeldingslenken som følger med hver eneste e-post eller sende oss en melding til kontaktopplysningene oppført ovenfor. 

8. Kontroll av kredittverdighet og score

Hvis vi foretar forskuddsbetaling, f.eks. i forbindelse med et fakturakjøp, innhenter vi eventuelt kredittopplysninger beregnet på basis av matematisk-statistiske modeller hos nøye utvalgte tjenestetilbydere for å ivareta våre interesser. I den sammenheng formidler vi personopplysninger som er nødvendig for beregningen av kredittopplysningene til vedkommende og  informasjonenen vi får om statistisk sannsynlighet for en eventuell betalingssvikt benytter vi til å ta en veiloverveid beslutning om betalingsmåter vi kan tilby. Formålet med registreringen, lagringen og videreformidlingen er altså å få beregnet kredittverdigheten for å unngå betalingssvikt og rettsgrunnlaget er basert på EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav b og artikkel 6, nr 1, bokstav f. Kredittopplysningene kan omfatte sannsynlighetsverdier (score-verdier) som beregnes ved hjelp av vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske modeller og hvor blant annet adresseopplysninger kan inngå i beregningen. Dine beskyttelsesverdige interesser ivaretas i tråd med lovbestemmelsene. Du kan når som helst reservere deg mot denne kontrollen med virkning for fremtiden. Dette kan få som konsekvens at vi da ikke lenger kan tilby deg visse typer betalingsmåter.

Experian AS

Karenslyst Alle 6

0278 Oslo

Norge

Postboks 5275, Majorstuen, Oslo

Tel: +47 815 55 454

www.experian.no

For mer informasjon I henhold til Art. 14 GDPR, se http://www.experian.no.

9. Betalingsdata og betalingstjenesteyter

Sortimo tilbyr forskjellige betalingsmuligheter, som f. eks. betaling med kredittkort, betaling pr. PayPal og betaling på regning,  imidlertid ikke avsluttende betalinger i forkant. For å kunne gjennomføre betalingen har vi registrert de betalingsdata som du meddeler oss. Ytterligere betalingsdata mottar vi fra eksterne betalingstjenesteytere og andre kredittbyråer som vi samarbeider med for å gjennomføre betalingen og for å kontrollere kredittverdigheten. Således har vi mulighet til å gi betalingsdata videre til betalingstjenesteyteren som vi arbeider sammen med og som er nødvendige for å avvikle betalingen.
Betalingsdata er for eksempel:
•    Foretrukket betalingsmåte
•    Regningsadresse
•    IBAN og BIC
•    Kredittkortdata
•    Data om kredittverdighet

Til betalingsdataene hører også ytterligere informasjoner som står i umiddelbar sammenheng med betalingsavviklingen og kontroll av kredittverdighet. Dette er for eksempel opplysninger som de eksterne  betalingstjenesteytere benytter til identifisering, som for eksempel din PayPal-id (hvis du da betaler med PayPal).
Videre informasjoner for å bearbeide personrelaterte data via en betalingstjenesteyter finner du under deres personvernregler:
•    Adyen N.V.Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Ytterligere informasjoner finner du i personvernerklæringen til Ayden.
•    PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
Ytterligere informasjoner finner du i personvernerklæringen til PayPal.


Hjemmel i lov:
Når du  angående bearbeidingen av dataene som beskrevet over, samtykker i valget av betalingsmåten, så er hjemmelen i gjeldende lov artikkel 6, 1. ledd, bokstav a DSGVO (samtykke). For øvrig gjelder hjemmel i lov, artikkel 6, 1. ledd, bokstav f  DSGVO, som baserer på vår berettigte interesse for å unngå risikoer.
 

10. Innsigelser eller tilbakekallelse av samtykke til behandling av dine opplysninger  

10.1. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. En slik tilbakekallelse påvirker tillatelsen til å behandle dine personopplysninger etter at du har meddelt oss tilbakekallelsen. 

10.2. I den utstrekning vi støtter behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining, kan du gjøre innsigelser mot behandlingen. Dette er tilfellet når behandlingen spesielt ikke er påkrevd for oppfyllelse av en avtale med deg noe som i hvert enkelt tilfelle fremgår av påfølgende beskrivelse av funksjonene. Når en slik innsigelse fremsettes, ber vi om en begrunnelse for hvorfor vi ikke skulle ha behandlet dine personopplysninger vi allerede har behandlet. I de tilfeller hvor du har begrunnet innsigelsen du har fremsatt, kontrollerer vi de faktiske forhold og vil deretter enten hhv. avslutte eller tilpasse databehandlingen eller klargjøre våre tvingende berettigede interesser overfor deg som da danner grunnlaget for videre databehandling.

10.3. Selvsagt kan du når som helst reservere deg mot behandling av dine personopplysninger til reklameformål og dataanalyser. Du kan informere oss om at du reserverer deg mot bruk av dine opplysninger til reklameformål via kontaktopplysningene angitt i punkt 1.2 ovenfor.

11. Bruk av informasjonskapsler

11.1. I tillegg til opplysningene nevnt i punkt 3 lagres informasjonskapsler (cookies) på din datamaskin når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin. De er tilordnet din nettleser og fungerer som en kanal for informasjonsflyt til den som har satt informasjonskapselen (her er det oss). Informasjonskapsler er ikke i stand til å kjøre programmer eller infisere din datamaskin med virus. Informasjonskapsler benyttes for å gjøre det nettbaserte tilbudet mer brukervennlig og effektivt. 

11.2. Denne nettsiden bruker følgende typer informasjonskapsler hvis omfang og funksjonalitet forklares nedenfor:  

 • Transiente informasjonskapsler, dvs. informasjonskapsler som slettes automatisk når du lukker nettleseren. Til denne gruppen hører især øktinformasjonskapsler. De lagrer en såkalt sesjon-ID, som brukes for å tilordne forskjellige forespørsler fra din nettleser i samme økt. Dette muliggjør identifisering av din datamaskin neste gang du er inne på vår nettside. Disse øktinformasjonskapslene slettes når du logger deg av eller lukker nettleseren. 
 • Faste informasjonskapsler, dvs. informasjonskapsler som nettleserinnstillingen din kan konfigureres gjennom i tråd med dine ønsker. Her kan f.eks. godkjenning av tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler avvises. Vi gjør oppmerksom på at du eventuelt ikke kan benytte alle funksjonaliteter på denne nettsiden. 

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne identifisere deg ved fremtidige besøk på nettsiden hvis du har opprettet en konto hos oss. I motsatt fall må du logge deg på hver gang du besøker nettsiden. 

Flash Informasjonskapslene som benyttes registreres ikke av din nettleser, men av ditt flash programtillegg. Videre bruker vi HTML5 storage objects som plasseres på din sluttenhet. Disse objektene lagrer de nødvendige data uansett hvilken nettleser du bruker og de har ingen automatisk utløpsdato. Hvis du ikke ønsker flash informasjonskapsler, må du installere et passende tillegg, f.eks. „Clear Flash Cookies“ for Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/clear-flash-cookies) eller Adobe-Flash-Killer-Cookie for Google Chrome. Bruk av HTML5 storage objects kan du forhindres ved at du setter privat modus i din nettleser. Dessuten anbefaler vi at du regelmessig sletter informasjonskapslene og nettleserforløpet manuelt. 

12. Google Analytics

12.1. Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste til Google Inc. („Google“). Google Analytics benytter såkalte  „Informasjonskapsler“, tekstfiler som lagres på din datamaskin og som muliggjør at din bruk av nettsiden analyseres. Opplysningene om din bruk av nettsiden som genereres via informasjonskapslene, blir som regel overført til en Google-webserver i USA og lagret der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden, blir din IP-adresse på forhånd minimalisert av Google innenfor EU-medlemstatene eller andre EØS-medlemstater. Bare unntagelsesvis blir din fullstendige IP-adresse overført til en Google-webserver i USA og forkortet der.  Etter oppdrag fra den som driver denne nettsiden benytter Google disse opplysningene for å evaluere din bruk av nettsiden, for å utarbeide rapporter om aktivitetene på nettsiden og for å utføre andre tjenester relatert til bruken av nettsiden og internettbruk for den som driver nettsiden. 

12.2. IP-adressen som Google Analytics overfører fra din nettleser knyttes ikke sammen med andre opplysninger fra Google.  

12.3. Du kan forhindre lagringen av Informasjonskapsler på din datamaskin ved å foreta de nødvendige innstillingene i din nettleserprogramvare; vi gjør oppmerksom på at du i så fall ikke vil kunne benytte deg av alle funksjonaliteter på denne nettsiden fullt ut. Dessuten kan du forhindre registreringen av opplysninger generert av informasjonskapslene basert på din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling av disse opplysningene ved å laste ned og installere nettleser programtillegg som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

12.4. Denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen „_anonymizeIp()“. Dermed viderebehandles IP-adresser i forkortet form, noe som utelukker identifisering av enkeltpersoner. I den utstrekning dataene som er innsamlet via deg kan gi slutninger om en bestemt person, utelukkes slutningene og personopplysningene slettes dermed omgående. 

12.5. Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av vår nettside og forbedre den regelmessig. Ved hjelp av genererte statistikker kan vi forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Personopplysninger blir bare i unntakstilfeller overført til USA, hvor Google er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. Rettsgrunnlaget for bruk av Google Analytics er basert på EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav f. 

12.6. Opplysninger om tredjeparts tilbydere: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Brukervilkår: https://www.google.com/analytics/terms/no.html

oversikt over personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no

samt personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no

13. Facebook

13.1. Vi bruker for tiden et sosial media programtillegg fra Facebook. I den forbindelse benytter vi en såkalt dobbeltklikk-løsning. Den går ut på at det i første omgang ikke overføres noen personopplysninger til den som tilbyr programtillegget ved besøk på vår nettside. Hvem som tilbyr programtillegget indikeres av merket på boksen over første bokstav i navnet på tilbyderen eller logoen. Du har muligheten til å kommunisere direkte med tilbyderen av programtillegget via knappen. Først når du klikker på det merkede feltet som dermed aktiveres, mottar tilbyderen av programtillegget signal om at du har åpnet gjeldende nettside i vårt nettbaserte tilbud. Dessuten overføres opplysningene i punkt 3. i denne erklæringen. Ifølge opplysninger fra tilbyderen i Tyskland anonymiseres IP-adressen når det gjelder Facebook med det samme den samles inn. Når programtillegget aktiveres, blir dine personopplysninger overført til den som tilbyr programtillegget og lagret i USA. Siden tilbyderen av programtillegget i særlig grad samler inn informasjon via informasjonskapsler, anbefaler vi at du sletter alle informasjonskapsler via sikkerhetsinnstillinger i din nettleser før du klikker på den grå boksen.

13.2. Vi kan hverken påvirke opplysningene som innsamles eller databehandlingsprosedyrene. Ei heller har vi fullt ut kjennskap til hele omfanget av dataregistreringen, formålet med behandlingen eller oppbevaringsfristene. Vi har ingen informasjoner om slettingen av de opplysningene som tilbyderen av programtillegget har samlet inn.

13.3. Den som tilbyr programtillegget lagrer opplysningene som er innsamlet via deg i form av brukerprofiler som de bruker til formål som reklame, markedsforskning og/eller behovsriktig utforming av egen nettside. Slik evaluering skjer først og fremst (også for brukere som ikke er logget inn) for å vise behovstilpasset reklame og for å informere andre brukere i sosiale nettverk om dine aktiviteter på vår nettside. Du har rett til å gjøre innsigelser mot oppretting av disse brukerprofilene, men må for å gjøre det henvende deg til programtillegg-tilbyderen det gjelder.  Via programtillegget gir vi deg muligheten til å interagere med sosiale nettverk og andre brukere slik at vi kan forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. Rettsgrunnlaget for bruk av programtillegg er basert på EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, nr 1, bokstav f.

13.4. Data videreformidles uavhengig av om du har en konto hos den som tilbyr programtillegget og om du er pålogget der eller ikk. Hvis du er pålogget hos tilbyderen av programtillegget, blir opplysninger som er registrert hos oss direkte tilordnet kontoen du har hos tilbyderen av programtillegget.  Når du klikker på den aktiverte knappen og for eksempel lenker siden, lagrer tilbyderen av programtillegget også denne opplysningen i din brukerkonto og deler den med dine kontakter. Vi anbefaler at du regelmessig logger deg av etter endt økt i sosiale nettverk. Dette gjelder især før du aktiverer knappen. På den måten forhindres en tilordning til din profil hos tilbyderen av programtillegget.

13.5. Mer informasjon om formålet og omfanget av informasjonsinnsamlingen og behandlingen utført av tilbyderen av programtillegget finner du i tilbyderens personvernerklæring. Der finner du også mer informasjon om dine rettigheter og innstillinger du kan foreta for å beskytte din privatsfære. 

13.6. I tillegg gjelder de generelle bruksvilkårene for Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland shall apply (Se https://www.facebook.com/terms.php.) 

Med hensyn til databeskyttelse, vennligst vær oppmerksom på følgende personvernerklæring fra Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/

14. Instagram

14.1. På denne nettsiden benyttes Instagram-knappen fra Instagram. Dette programtillegget drives av Instagram LLC , 1601 Willow Rd, Men- lo Park CA 94025, USA. Dette fremgår av Instagram-logoen. Mer informasjon om sosial Social-Plugins fra Instagram er tilgjengelig på https://help.instagram.com/ .

14.2. Når en besøkende åpner en side på dette nettstedet som inneholder et slikt programtillegg, opprettes en forbindelse mellom nettleseren til den som er inne på siden og Instagrams webserver. Instagram mottar og lagrer data (bl.a. IP- adressen), som tillater Instagram å identifisere hvilken av våre nettsider den besøkende er inne på. Dette gjelder uavhengig av om Instagram-programtillegget aktiveres eller ikke. Når den besøkende aktiverer et Instagram-programtillegg, blir opplysningene overført til Instagram i USA og lagret der.  Er den besøkende samtidig logget på med sin personlige Instagram konto, kan de overførte opplysningene tilordnes denne kontoen. Rettsgrunnlaget for bruken er basert på EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav f.

14.3. Type, omfang, formålet med registreringen, bruk og videre behandling og bruk av data gjennom Instagram samt rettigheter og mulige innstillinger som kan foretas for å beskytte brukerens privatsfære, kan studeres og tilpasses i Instagrams  personvernsopplysninger (https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram- Hilfe&bc[1]=Datenschutz%20und%20Sicherheitsbereich) . Utover dette er de eksakte databehandlingsprosedyrene, lagringsfristene og formålene uklare.

15. LinkedIn

15.1. På denne nettsiden benyttes LinkedIn-knappen fra Linkedin. Dette programtillegget drives av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Dette fremgår av LinkedIn-logoen. Mer informasjon om Social-Plugins til LinkedIn er tilgjengelig på: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

15.2. Når den besøkende går inn på en nettside på dette nettstedet som inneholder et programtillegg av denne typen, opprettes en forbindelse mellom den besøkeres nettleser og webserverne til LinkedIn. LinkedIn mottar og lagrer dataene (bl.a. IP-adressen) som tillater LinkedIn å registrere hvilken av våre nettsider den besøkende har vært inne på. Dette gjelder uavhengig av om,Linkedin-programtillegget er blitt aktivert eller ikke. Når den besøkende aktiverer et LinkedIn-programtillegg, overføres opplysningene til USA hvor de blir lagret. Hvis den besøkende samtidig er logget inn på sin personlige Linkedin konto, kan de overførte opplysningene tilordnes denne kontoen. Rettsgrunnlaget for bruken er EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav f.

15.3. Type, omfang, formålet med registreringen, bruk og videre behandling og bruk av data gjennom Linkedin samt rettighetene og mulige innstillinger som kan foretas for å beskytte brukerens privatsfære, kan studeres og tilpasses i personvernopplysningene til LinkedIn (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) . Utover dette er de eksakte databehandlingsprosedyrene, oppbevaringsfristene og formålene uklare.

16. Xing

16.1. På denne nettsiden brukes Xing-knappen fra Xing. Dette programtillegget drives av Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Dette fremgår av Xing-logoen. Mer informasjon om Social-Plugins til Xing er tilgjengelig på: http://www.xing.com/privacy.

16.2. Når den besøkende går inn på en side på dette nettstedet som inneholder et programtillegg av denne typen, opprettes en forbindelse mellom nettleseren til den besøkende og webserverne til Xing. Xing mottar og lagrer dataene (bl.a. IP-adressen) som tillater Xing å registrere hvilken av våre nettsider den besøkende har vært inne på. Dette gjelder uavhengig av om Xing-programtillegget er blitt aktivert eller ikke. Når den besøkende aktiverer et Xing-programtillegg, overføres informasjonene til Xing hvor de blir lagret. Hvis den besøkende samtidig er logget inn på sin personlige Xing konto, kan de overførte opplysningene tilordnes denne kontoen. Rettsgrunnlaget for bruken er basert på EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6, nr 1, bokstav f.

16.3. Type, omfang, formålet med registreringen, bruk og videre behandling og bruk av dataene gjennom Xing samt rettigheter og mulige innstillinger som kan foretas for å beskytte brukerens privatsfære, kan studeres og tilpasses i Xing sine personvernbestemmelser (http://www.xing.com/privacy) . Utover dette er de eksakte databehandlingsprosedyrene, oppbevaringsfristene og formålene uklare.

17. YouTube

17.1. På denne nettsiden brukes YouTube-knappen fra YouTube. Dette programtillegget drives av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Dette fremgår av YouTube-logoen. Mer informasjon om Social-Plugins fra YouTube er tilgjengelig på: https://developers.google.com/youtube/.

17.2. Når den besøkende går inn på en nettside på dette nettstedet som inneholder et programtillegg av denne typen, opprettes en forbindelse mellom nettleseren til den besøkende og webserveren til YouTube. YouTube mottar og lagrer data (bl.a. IP- adressen), som tillater YouTube å identifisere hvilken av våre internettsider den besøkende har vært inne på. Dette gjelder uavhengig av om et YouTube programtillegg er aktivert eller ikke. Når den besøkende aktiverer et YouTube programtillegg, overføres informasjonene til YouTube i USA hvor de blir lagret. Hvis den besøkende samtidig er logget inn med sin personlige YouTube konto, kan de overførte dataene tilordnes denne kontoen. Rettsgrunnlaget for bruken er basert på EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav f.

17.3. Type, omfang, formål med registreringen, bruk samt videre behandling og bruk av opplysningene gjennom YouTube samt rettighetene og mulige innstillinger som kan foretas for å beskytte brukerens privatsfære, kan studeres og tilpasses i personvernbestemmelsene til YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/) . For øvrig er de eksakte databehandlingsprosedyrene, lagringsfristene og formålene uklare.

18. Twitter

18.1. På denne nettsiden brukes Twitter-knappen fra Twitter. Dette programtillegget drives av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Dette framgår av Twitter-logoen. Mer informasjon om Social-Plugins fra Twitter er tilgjengelig på: https://about.twitter.com/de/company/brand-resources.html .

18.2. Når den besøkende går inn på en nettside på dette nettstedet som inneholder et programtillegg av denne typen, opprettes en forbindelse mellom nettleseren til den besøkende og webserveren til Twitter. Twitter mottar og lagrer data (bl.a. IP-adressen) som tillater Twitter å oppdage hvilken av våre internettsider den besøkende har vært inne på. Dette gjelder uavhengig av om Twitter programtillegget er blitt aktivert eller ikke. Hvis den besøkende aktiverer et Twitter programtillegg, blir opplysningene det gjelder overført til Twitter i USA hvor de blir lagret. Hvis den besøkende samtidig er pålogget med sin personlige Twitter konto, kan de overførte dataene tilordnes denne kontoen. Rettsgrunnlaget for bruken er basert på EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6, nr 1, bokstav f.

18.3. Type, omfang, formålet med registreringen, bruk og videre behandling og bruk gjennom Twitter samt rettigheter og mulige innstillinger som kan foretas for å beskytte brukerens privatsfære, kan studeres og tilpasses i Twitter sine personvernbestemmelser (http://twitter.com/privacy) .

Status: 05 / 2021